koperta  | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 

I. DEFINICJE 

 1. Administrator – Aleksander Olender prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Olender, NIP: 759-174-99-79, REGON: 383420892, ul. Sadowa 43, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, tel.: +48 667 431 706,
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
 4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą przetwarza dane osobowe.
 2. Administrator dba o to, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności RODO. 

III. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem: (i) poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ii) telefonu pod numerem: +48 667 431 706, (iii) poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Sadowa 43, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

IV. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. dane osobowe mogą być przetwarzane
  a) w celach kontaktowych (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  b) w związku wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) w przypadkach, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d) w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Administrator udostępnia formularze kontaktowe, za pomocą których można skontaktować się z Administratorem. Skorzystanie z tej formy kontaktu wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie tych danych jest niezbędne, aby umożliwić Administratorowi nawiązanie kontaktu i obsługę zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych fakultatywnie jest zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, za pomocą których Administrator realizuje cele określone w ust. 4 powyżej. Dano osobowe mogą być udostępnione również innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe przechowywane są do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, a w relacjach umownych przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
 2. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
 3. Dane przetwarzane przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane zostały zgromadzone. 

VII. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w relacjach umownych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy, a w przypadkach, gdy dane nie są przekazywane w związku z zawarciem i realizacją umowy, podanie danych konieczne jest do kontaktu i załatwienia sprawy, w związku z którą są przekazywane.
 2. Osoba przekazująca dane osobowe uprawniona jest do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 3. Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie tej zgody, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 4. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych w ramach działalności Administratora można kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe nie będą używane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.